Zebediejaus sūnūs šiandieną

Zebediejaus sūnūs šiandieną

Pagal Mk.10,35-40
Romualdas Liachavičius


Evangelija pagal Morkų

Prie Jėzaus priėjo Zebediejaus sūnūs Jokūbas ir Jonas ir kreipėsi: „Mokytojau, mes norime, kad padarytum mums viską, ko tik prašysime“. Jis atsakė: „Ko norite, kad jums padaryčiau?“ Jie tarė: „Leisk mums sėdėti vienam Tavo dešinėje, kitam – kairėje, Tavo šlovėje!“ Jėzus atsakė: „Nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią Aš geriu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo Aš krikštijamas?“ Jie sakė: „Galime“. Jėzus jiems tarė: „Tiesa, taurę, kurią Aš geriu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo Aš krikštijamas, jūs irgi būsite pakrikštyti. Bet vietą savo dešinėje ar kairėje ne Aš duodu, – tai bus tiems, kuriems paskirta“.

Mk.10,35-40

Pamokslas

Įsivaizduoju: sėdi karalius soste, dideliame, tauraus medžio, paauksuotame, išraižytame gražiausiais ornamentais. Sėdi, žiūri į susirinkusią jo palociuose minią ir masto… O šalia, kairėje ir dešinėje stovi jo patarėjai. Kužda į ausį kiekvienas savo gudrius patarimus. Karalius klauso…. masto: kaip valdyti minią, kaip valdyti karalystę, kaip valdyti tuos, kurie nori valdyti patį karalių. Kaip valdyti tuos, kurie stovi jo dešinėje ir kairėje? Beje, tavo gyvenime taip pat yra tokių patarėjų. Juos paprastai draugais vadiname. Kaip ir Jėzus: Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jus Aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką iš savo Tėvo girdėjau (Jn.15:15). Na, taip, ir mes su draugais apie viską pasikalbame ir viską papasakojame. Draugai, tiesiogiai ar netiesiogiai, mums patarinėja kaip gyventi, koks daiktas geresnis, koks draugas tikresnis, koks rūbas labiau tinka, koks instrumentas geriau veikia ir pan. Nueini į įrankių parduotuvę, prisistato tuoj draugai-konsultantai ir pakonsultuoja, kas tau geriausiai tiktų. Tik bėda ta, kad ne tu jiems apreiškei, ką iš savo tėvo girdėjai, bet jie tau apreiškia, ką iš savo vadybininkų girdėjo. Šiais moderniais laikais vis daugiau pasitaiko atvejų, kai tėvas nėra pamokęs savo sūnaus, nėra apreiškęs kas geriau, tinkamiau. Beje ir vaikai, mieliau klauso ne tėvo patirties, bet draugo-konsultanto… galutinis rezultatas mus liūdina, nes turime daug nereikalingu daiktų, pirkinių, padarome daugybę klaidų, prisiperkame modifikuoto maisto ir nuodijame save bei savo vaikus. Vėliau, skubame gydytis, klausome kitų patarėjų (draugų-konsultantų) ir …. jūs pasakykite, ar jaučiatės savo gyvenimo karaliais? Ar esate karalius, apsuptas patarėjų, kurie iš kairės ir dešinės duoda jums gerų patarimų? Karaliai? Iš tiesu, 21-as amžius yra karalių amžius, visi karaliai, visi turi daugybe paterėjų, daugybe draugų konsultantų, kurie net neprašyti įsibrauna net į namus per „kalbančią dėžutę“, nuo kurios negalime akių nuleisti. Draugai-konsultantai pataria viską, papasakoja viską, pamoko, supažindina ir net nepastebime, jog tiesos akivaizdoje esame ubagai, iš kurių norima atimti viską, ką beturime, net ir tai, ką uždirbsime,ar uždirbs mūsų vaikai. Jie dirba, kuria verslo imperijas, verslo karalystes ir jiems nerūpi, ką patarė tau tavo tėvas ar motina (neretai ir pats nevertini to…). Jėzus draugais vadina tuos, kuriems viską apreiškė iš savo Tėvo girdėjęs. Maža to, Jis sako: Jūs esate mano draugai, jei darote, ką jums įsakau (Jn.15:14). Jėzaus draugai, kurie gali su juo valdyti karalystę, yra tie, kurie Tėvo (Dievo) žodžio klauso.

Na, pažvelkime į apaštalus. Vaikinai nori būti Jėzaus dešinėje ir kairėje, jie nori būti patarėjais: Jėzau, daryk tai, daryk šitaip, kitaip nedaryk… Va, Judas blogai veda kasą, o Matas vis dar tikisi išreikalauti daugiau nei priklauso. Štai Petras, žiūrėk, koks išpuikęs, tikras apaštalų direktorius… ir t.t. ir t.t. Zebediejaus sūnūs vakarais sėdi prie laužo, klausosi Jėzaus, vėliau patyliukais tarpusavyje kalbasi, kuria planą, kas jie bus Dievo karalystėje. Vieną dieną aplanko giminaičius, kurie su dideliu susidomėjimu klausinėja apie didį pranašą, mesiją, stebuklus. Būdami namie, visus nuotykius pasakoja savo motinai. Motina atidžiai išklauso ir nusprendžia sutvarkyti reikalą. Šį motinos susirūpinimą randame Mato Evangelijoje: Tada prie Jėzaus priėjo Zebediejaus sūnų motina kartu su savo sūnumis ir, pagarbinusi Jį, ėmė kažko prašyti. 21 Jis paklausė jos: „Ko nori?“ Toji atsakė: „Leisk, kad šitie abu mano sūnūs Tavo karalystėje sėdėtų vienas Tavo dešinėje, o kitas kairėje“ (Mt.20:20). Mūsų laikais motinos taip pat tvarko sūnelių reikalus, neretai ir tėvelių reikalus sutvarko. Jei tik tėvas šeimoje nemoko sūnaus (neapreiškia ko reikėtų), mama pamokys, jei tėvas šeimoje nežino, ko sūnaus pamokyti, tai motinėlė tikrai pamokys ir patį tėvelį. Šioje situacijoje matome, kad Zebediejus nebuvo šeimos galva, bet motina. Sakyčiau tikra 21-ojo amžiaus motina: ir vaikus konfirmacijai paruošia ir tėvą dėl bažnyčios paauklėja. Ar Jėzui reikalingi patarėjai, kurie yra mamos sūneliai? Bet yra dar viena problema. Nė vienas apaštalas nesėdi Jėzaus kairėje ar dešinėje. Nė vienas, nes visi išsilakstė… Nė vienas iš apaštalų nebuvo nukryžiuotas kartu…

Mastydamas apie Zebediejaus sūnus, nuolat prisimenu rašto eilutę: Kartu su Juo nukryžiavo du plėšikus: vieną dešinėje, kitą kairėje (Mk.15:27). Prie kryžiaus sosto nebuvo nė vieno iš apaštalų, nei brolių Zebediejų, nei jų motinos, tik draugų-konsultantų besišaipančių iš nukryžiuotųjų. Vienintelis Jonas su moterimis buvo prie kryžiaus. Bet ir jis ne ant kryžiaus. Dievas savo Sūnaus kairėje ir dešinėje būti pasirinko nusidėjelius! Nusidėjelius, dėl kurių ir buvo nukryžiuotas. Tas nusidėjelis gali būti tu, arba tu… Apokrifinėje Evangelijoje pagal Petrą mes randame pasakojimą, kad Petras bėgdamas nuo persekiojimo Romoje Apijaus kelyje sutiko Jėzų. Apaštalas paklausęs Jėzaus – „Domine, quo vadis?”, Jėzus atsakęs jam: “Romam venio, ubi iterum crucifigar” (kur eini, Viešpatie? – Einu į Romą, kur būsiu nukryžiuotas). Istorija pasakoja, kad Petras sugrįžo ir vėliau ten buvo nukryžuotas žemyn galva. Petras susiprato, ar susipratai tu? Kur tau reikia sugrįžti, kur tavo nukryžiavimas?

Dažnai mes išsilakstome kaip apaštalai, norime būti draugais ir išdavikais vienu metu. Viena vertus, norime būti draugais-konsultantais, patarėjais. Norime būti kairėje ar dešinėje tam, kad laimėti sau naudos. Neretai už mus motinos, ar pažystami pasirūpina, padeda rasti darbą, patekti pas gydytoją, gauti geresnę rekomendaciją, tuomet jaučiamės karaliais, svarbiais, pastebėtais. Kartais, kaip Simonas Magas bandome pinigais nusipirkti malonę. Taip, mums taip pasiseka, nes visi esame vienodi, visi nusidėję ir stokoją Dievo garbės. Teismo dieną Jėzus teis mus. Avis Jis pastatys dešinėje, o ožius – kairėje (Mt.25:33). O koks skirtumas – būti avinu, ar būti ožiu? Jug ir tie ir anie nusidėję bei teisiami. Pamastykime, prisiminkime Mortą ir Mariją, pasirinkime geriausią dalį, kuri nuo mūsų nebus atimta – pasilikti prie Jėzaus kojų.

(Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė Jį į savo namus. Ji turėjo seserį, vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie Viešpaties kojų, klausėsi Jo žodžių. O Morta rūpinosi visokiu patarnavimu ir stabtelėjusi pasiskundė: „Viešpatie, Tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Pasakyk jai, kad man padėtų“. Tačiau Viešpats atsakė: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir nerimauji dėl daugelio dalykų, o tereikia vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta“ Lk.10:38-42).