2024 m. vasario mėn. pamaldų tvarkaraštis

AŠ NESIGĖDIJU EVANGELIJOS. JI JUK YRA DIEVO GALYBĖ IŠGELBĖTI KIEKVIENAM TIKINČIAJAM” (Romiečiams 1,16)

   4  d. 10.00 val. pamaldos

        2 sekmadienis prieš Gavėnią       

 11 d. 10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

  paskutinis sekmadienis prieš Gavėnią  

  po pamalų užgavėnių pietūs (šiupinio čėsnis)

12 d. 18.30 val. I.Kanto 220 mirties metinės

        Atminties pamaldos

 18 d. 1 GAVĖNIOS sekmadienis

         10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija         

 25 d. 2 GAVĖNIOS sekmadienis

         10.00 val. pamaldos su Šv. Komunija

****************************************************************************

   KETVIRTADIENIAIS    16.30 val. MALDOS POPIETĖ

                                        17.30 val. BIBLIJOS SKAITYMO VAKARAI

  ŠEŠTADIENIAIS            11.00 val. KONFIRMANTŲ PAMOKOS

   VASARIO mėn.  1 ir 3 sekmadienius  vaikų choro repeticijos (vadovė Edita Gložaitienė)

   VASARIO mėn.  2 ir 4 sekmadienius tikybos pamokėlės vaikams (mokytoja Marta Karaliutė)

   Sekmadieniais pamaldos yra transliuojamos iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios   parapijų. Sekite informaciją facebook“o grupėje „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia“

ESANT  REIKALUI  TEIRAUTIS   TELEFONU  8 46 314473

Parapijos kunigas – administratorius Reincholdas Moras   tel. +370 687 80994

J Ū S   E S A T E  L A U K I A M I  M Ū S Ų   B A Ž N Y  Č I O J E !

S O L I   D E O   G L O R I A !