Vyno stebuklas

Vyno stebuklas Naujojo testamento skelbėjas

Pagal Jn.2, 1-11
Romualdas Liachavičius

Evangelija pagal Joną
Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves buvo pakviestas ir Jėzus, ir Jo mokiniai. Pritrūkus vyno, Jėzaus motina Jam sako: „Jie nebeturi vyno“. Jėzus jai atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda“. Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik Jis jums lieps“. Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos. Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“. Jie pripylė sklidinus. Tada Jis sakė: „Dabar semkite ir neškite stalo prižiūrėtojui“. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai (bet tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), prižiūrėtojas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiol“. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip Jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo Jį.
Jn.2:1-11

Pamokslas


Visos tradicinės bažnyčios sutaria, kad „trečią dieną“ – reiškia trečią dieną nuo Jėzaus veiklos Galilėjoje. Tikriausiai mažai kas iš mūsų prisimins tikėjimo išpažinimo žodžius: „trečią dieną kėlėsi iš numirusių“, vargu ar verta lyginti šiuos dalykus… Šiandiena kviečiu pažvelgti į Evangeliją ir Kristaus darbus platesniu žvilgsniu, gal pamatysime Jėzų veikiantį kitaip, nei esame susikūrę savo vaizduotėje ar mums toks Jis buvo atskleistas per religinius įpročius.

Dievo stebuklai. Dievas nuo pat pasaulio sukūrimo viską daro tikslingai. Skaitant senąjį Testamentą, kaip ne kartą įsitikinome, Dievas turi planą ir juo seka – “Mano nutarimas pasiliks ir Aš padarysiu, ką esu numatęs” (Iz.46,3-11). Visas Senasis Testamentas pilnas stebuklų, kurie yra būtini Dieviškam planui ivykti. Jie pasireiškia tuomet, kai nebėra vilties, nebėra išeities – Dievas ištiesia ranką ir įvykdo tai, ką sumanęs „Kareivijų Viešpats taip nusprendė, kas tai pakeis? Jis ranką pakėlė, kas ją sulaikys? (Iz.14,27). Prisiminkime: Nojaus tvanas, Loto istorija, Juozapas iš vergo tampa faraono dešiniąja ranka, jo broliai nusilenkia jam, bėgant iš Egipto Mozei prasiskiria jūra, bado metu krenta mana, putpelės, ištrykšta iš uolos vanduo, Jošuei Dievas sustabdė saulę, o Izaijui pasuko saulę atgal… prisiminkime Eliją, Eliziejų ir kitus. Dievas duoda įstatymą, kurio pagrindu nuteistas bus Jo Sūnus, taip ateis atpirkimas, nuodėmių nuplovimas ir galimybė tapti Dievo Karalystės dalininkais. Visi stebuklai, ženklai veda į žmogaus atpirkimą, pranašauja Mesijo gimimą ir Naujo vyno naujuose vynmaišiuose (Plg. Mt.9,17) erą. Taip ir įvyksta – gimsta Mesijas, kuris pratęsia stebuklų virtinę, pradėdamas Kanoje vestuvių pokylyje, išpildydamas visas pranašystes bei rodydamas savo Dievišką kilmę.

Taigi, „naujas vynas“, kur jį nusipirkti? Tikrai nenusipirksi. „Naujas vynas“ randamas naujuose vynmaišiuose. O kur tie nauji vynmaišiai – paieškokim drauge: ar kada esi pastebėjęs, kad Jėzus vestuvių pokilyje vyną iš vandens paverčia apsiplovimo induose, nors pasibaigus vynui, tuščių ąsočių turėjo būti gausu?! Jėzus galėjo paimti tuščius vyno ąsočius ir juose vandenį paversti vynu. Bet Jis liepia tarnams supilti vandenį į akmeninius kubilus, skirtus žydų ritualiniams apsiplovimams! Kodėl taip?

Išskirkime tris variantus: 1. Jėzus šaiposi iš tarnų ir vestuvininkų, 2. Jėzus tai daro tikslingai, vykdydamas Tėvo planą, 3. tai tik simbolinis apsakymas, kur galima abejoti stebuklu ir viskam pritaikyti simbolinę reikšmę. Jei pasirinksime 1-ąjį variantą, mes paseksime ateistų ir satanistų keliu, išduosime patį Jėzų, kurį tikime. Jei pasirinksime 3-iąjį variantą, visą Bibliją galėtume laikyti simboline ir suabejoti visais Dievo darbais, galų gale pasinerti į simbolizmo siūlomą magijos ir okultizmo pasaulius. Jei pasirinktume 2–ąjį variantą? Pasielgtume teisingai, nes žinome, jog Dievas viską daro tikslingai, planingai, kaip pranašystę visiems savo numatytiems darbams. Užtikrindami šį pasirinkimą, turime pažvelgti i kitus personažus, dalyvavusius Kanos vestuvių pokilyje.

Vestuvėse dalyvauja Marija (Jėzaus motina), daugelis svečių, giminaičių, jų tarpe taip pat stalo prievaizdas, jaunieji. Kaip mums tekstas byloja, pakviestas ir Jėzus su savo pasekėjais. Iš teksto suprantame, kad Marija, greičiausiai, Kanoje buvo ilgesnį laiką ir vestuvėse jau dalyvavo. Ji susipažino su tarnais, padėjo pasiruošti šventei ir žinojo rūsio turinį, kad vyno mažai ir gali jo pritrūkti. Pažinojo ir jaunavedžius, kurie greičiausiai buvo neturtingi amatininkai, nes neįstengė įsigyti vyno pakankamai. Greičiausiai jai žinomas ir stalo prievaizdas, kuris nepasidomėjo kiek ir kokio vyno yra rūsyje, galiausiai jis buvo nustebęs paragavęs geresnio vyno.

Jėzus su apaštalais susodinami drauge, kai kurie svečiai kalbina ir domisi Jo veikla. Galbūt išsako patarimų kaip labiau išgarsėti; prisiminkime Jono evangelijos vietą: „Jo broliai Jam kalbėjo: „Keliauk iš čia į Judėją, kad ir Tavo mokiniai pamatytų, kokius darbus darai. Juk, norėdamas iškilti viešumon, niekas neveikia slapčiomis. Jei darai tokius darbus, parodyk save pasauliui“ (Plg. Jn.7,3). Mat, netgi Jo giminaičiai, kaip ir apaštalai Juo netikėjo… Grįžtame prie vestuvių pokylio. Galbūt netoli Jėzaus sėdi ir šnekučiuojasi Marija su kitais pokylio dalyviais. Ji pastebi, kad vyno yra nepakankamai, jo trūksta: „Jie nebeturi vyno“, pergyvena Marija, žinodama, kad Jėzaus mokiniai turi kasą bei gali nupirkti vyno, gal apaštalai kelionmaišiuose turi vyno su savimi? Gal Jėzus, dieviškai pradėtas, padarys, kad vyno būtų? „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda“,- atsako Jėzus, leisdamas suprasti, kad reklamai ir viešinimui nėra tinkamas laikas. „Taip, ką mes galime padaryt?“,- tikriausiai, pritartinai linksi galvomis apaštalai. Jie tik svečiai…
Bet, štai slaptoje padaryti galima daug ką. Jėzus dar ne kartą darys darbus slaptai: neleis pasveikusiems skelbti Jį, slaptomis keliaus į palapinių šventę, slėpsis Alyvų sode, bei atsitraukęs nuo apaštalų, slaptoje melsis ir mus slaptoje ragins melstis.
Jėzus prašo pakviesti tarnus, Marija juos pažįsta ir pakviečia… „Darykite, ką tik Jis jums lieps“, – sako ji. Mes nežinome pokalbio su tarnais turinio, nežinome ko jie tikėjosi – ar pinigų vynui, ar atsiveriančių kelionmaišių, bet galime įsivaizduoti nustebusius veidus, kai Jėzus paliepia pripilti vandens į akmeninius apsiplovimo indus! Jug tai ritualiniai indai! Kodėl ne ąsočiai?! Vandenį?! Tokio apsurdo Kanoje dar nėra buvę! Jėzus nuramina tarnus, liepdamas semti ir nešti stalo prižiūrėtojui. Šis liepimas tarnams labai svarbus. Jei stalo prižiūrėtojas pamatys klastą – apkaltintas bus Jėzus. Jį prikals ant kryžiaus…

Prisiminkime, kad Dievas viską daro tikslingai, planingai kaip pranašystę visiems savo numatytiems darbams. Taigi ir Jėzus, Dievo Sūnus, viską daro planingai ir tikslingai kaip pranašystę savo būsimiems darbams ir nieko nedaro bereikalo. Sebuklai, tai įvykiai kylantys iš nebūties slaptoje iki pasiekia išganymo stebuklą. Todėl santuoka tampa palaiminta ypatingu Dievo palaiminimu, kur du tampa vienu kūnu (Plg. Mk.10,8), todėl džiaugsmo-vyno ir palaimos negali trūkti. Suprantama, kad santuokos centru ir išgelbėjimu tampa Kristus, jei tik pasikviesi Jį į svečius. Seni apsiplovimo ritualai neteks reikšmės ir bus pakeisti Krikšto Sakramentu. Senus šventyklinius apsiplovimo indus bus galima naudoti kitiems tikslams, nors ir vyno laikymui. Vanduo, pavirtęs vynu, pranašauja, kad vynas Šventos vakarienės Sakramente bus tikras, gyvybę teikiantis Kristaus kraujas; Sakramentas atskleidžiantis mūsų kaip Bažnyčios santuoką su Kūrėju (Plg.Jn.21.2).

Jeigu tu ieškai prasmės ritualuose, magiškuose veiksmuose, apsiplovimuose – pasirink Jėzūų Jis galingesnis už magiją ir ritualus.

Jeigu turi tradicijas ar įstatymą, gali būti tikras – Jėzus tai viršija! Ir suteikia naują įsakymą – vienas kitą mylėti (Jn.15.17)!

Jeigu turi šventus indus ritualinėms apeigoms – jie nėra tokie šventi kaip manai! Jie šventi tik tiek, kiek patarnauja žmogui.

Jeigu netiki Dievu, veikiančiu slaptoje – laikas pradėti tikėti, nes tavo gyvenimas pilnas Dievo stebuklų!  Dievas turi planą ir nieko nedaro bereikalo!

Jeigu Dievas daro kvailystę, ji protingesnė už žmogaus išmintį!

Jeigu gyvenime nėra džaugsmo-vyno, pats laikas apgailėti savo nuodėmes ir jas atiduoti tam, kuris nuplovė tave savo krauju.

Amen.